CNF

Dzisiaj jest:  02-08-2021

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Forum Innowacyjne Materiały

Forum – Innowacyjne Materiały

Lublin, 18-19 czerwca 2013

W dniach 18-19 czerwca 2013 na Wydziale Chemii UMCS odbyła się konferencja „Forum – Innowacyjne Materiały”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”.

Zobacz zdjęcia z konferencji

Jak w starożytnym forum, będącym miejscem handlu i zebrań na skrzyżowaniu arterii komunikacyjnych, celem konferencji było doprowadzenie do spotkania badaczy i ekspertów ze środowisk naukowych oraz inwestorów i praktyków biznesu, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw. Forum było okazją do zaprezentowania wyników prac naukowych dotyczących opracowywanych innowacyjnych materiałów i nanomateriałów, rokujących przedsiębiorcom dużą wartość dodaną oraz do poznania przez naukowców oczekiwań i punktu widzenia przedsiębiorców.


Tematyka prezentacji koncentrowała się na następujących zagadnieniach:
  • NOWOCZESNE MATERIAŁY: materiały i nowe, efektywne technologie wytwarzania związków chemicznych, funkcjonalnych materiałów kompozytowych, nanokrystalicznych, warstwowych i gradientowych, materiałów kompozytowych o silnych właściwościach magnetycznych, luminescencyjnych, piezo- i termoelektrycznych, nowych półprzewodników, ceramiki użytkowej, szkieł, materiałów ogniotrwałych, nowej generacji materiałów budowlanych o wysokich parametrach wytrzymałościowych i termicznych, materiałów polimerowych, modyfikowanego drewna, biodegradowalnych i kompozytowych materiałów lignocelulozowych oraz innych materiałów o unikatowych właściwościach i specyficznym zastosowaniu
  • ENERGIA: materiały i technologie dla wytwarzania i magazynowania energii, w tym dla energetyki wodorowej i solarnej oraz materiały do ogniw paliwowych i nowego typu baterii
  • FOTONIKA: materiały i technologie dla optoelektroniki, mikro- i nanoelektroniki oraz spintroniki
  • ŚRODOWISKO: materiały i technologie dla czystego powietrza i wody
  • ZDROWIE: materiały i technologie dla diagnostyki, medycyny regeneracyjnej, nośniki leków
  • INNE: mile widziane są doniesienia odnoszące się do innych obszarów zastosowań
  • KOMERCJALIZACJA: transfer technologii, warunki wdrożeń nowych produktów.

Osiągnięcia uczestników konferencji były prezentowane w formie krótkich 5-7 minutowych wystąpień w czasie obrad plenarnych oraz w formie plakatów podczas sesji posterowej.

Udział w Forum był bezpłatny. Organizator nie finansował uczestnikom kosztów diet i hotelu.

Ważne daty:

Wstępna rejestracja 15.04.2013 (zakończono)
Nadsyłanie streszczeń 12.05.2013 (zakończono)
Akceptacja streszczeń i program Forum 20.05.2013 (pobierz program)
Konferencja 18-19.06.2013 (odbyła się)

Ważne pliki:

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski